การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์

การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Processing) เป็นสาขาที่นำเทคนิคการประมวลสัญญาณในด้าน วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณทาง ด้านการแพทย์ เช่น สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG หรือ EKG) สัญญาณกล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) สัญญาณคลื่นสมอง (Electroencephalography: EEG) เป็นต้น

นอกจากนี้สาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ยังรวมถึง การประมวลภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) โดยงานวิจัย ในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ของหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1. การพัฒนาระบบการวินิจฉัยและตัดสินใจทางการแพทย์ (Diagnostic and Decision Support System)
  2. การพัฒนาระบบแพทย์ระยะไกล (Medical Remote System)
  3. การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสัญญาณแบบ Non Invasive
  4. การพัฒนาวิธีการบีบอัดและสื่อสารสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Compression and Communication) โดยสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ในหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์ จะมีกลุ่มวิจัย Med-Intelligence and Innovation Lab (MII) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุน การทำวิจัยในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
วิทยานิพนธ์
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th