การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์

การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Processing) เป็นสาขาที่นำเทคนิคการประมวลสัญญาณในด้าน วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์สัญญาณทาง ด้านการแพทย์ เช่น สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG หรือ EKG) สัญญาณกล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) สัญญาณคลื่นสมอง (Electroencephalography: EEG) เป็นต้น

นอกจากนี้สาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ยังรวมถึง การประมวลภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) โดยงานวิจัย ในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ของหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์จะมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1. การพัฒนาระบบการวินิจฉัยและตัดสินใจทางการแพทย์ (Diagnostic and Decision Support System)
  2. การพัฒนาระบบแพทย์ระยะไกล (Medical Remote System)
  3. การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสัญญาณแบบ Non Invasive
  4. การพัฒนาวิธีการบีบอัดและสื่อสารสัญญาณทางการแพทย์ (Medical Signal Compression and Communication) โดยสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ในหลักสูตร วิศวกรรมการแพทย์ จะมีกลุ่มวิจัย Med-Intelligence and Innovation Lab (MII) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุน การทำวิจัยในสาขาการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

1. นายกฤษณ์ ปิ่นสุข เลขทะเบียน  5210038054 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบเครื่องวัด
    ประสาท
อัตโนมัติ (พาราซิมพาเทติก)

2. นายสกนธวัฒน์  อินแบน เลขทะเบียน 5210038013 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคเพื่อ
    แก้ไขความบิด
เบี้ยวของภาพถ่ายดิจิตอลสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในด้านงานทันตกรรม 

3. นายเจริญชัย เหลืองอ่อน เลขทะเบียน 5462030056 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตรวจจับสัญญาณเอม
    โบลิกอย่าง
อัตโนมัติด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ตแพ็คเก็ตแบบปรับค่าได้และวิธีนิวโร-ฟัซซีแบบปรับค่าได้

4. นางสาววันวิสาข์ พินิจวงษ์ เลขทะเบียน 5610038027 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาทรานส์ซิส   
    เตอร์สนามไฟฟ้าชนิดไวต่อไอออน เพื่อการตรวจวิเคราะห์ไมโครอัลบูมิน

5. นางสาวพราวทัศน์ สมบุญ เลขทะเบียน 5710038059 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Cerebral emboli
    detection using transcranial doppler ultrasound
 

6. นายอนันต์ วุฒิอภิญญา เลขทะเบียน 5810038033 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การตรวจจับภาวะกล้ามเนื้อ
    หัวใจขาด
เลือดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

1. นายเอกชัย ธรรมสัตย์ เลขทะเบียน 5462300061 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง อัลกอริทึมการตรวจจับ การ
    หกล้มด้วยอุปกรณ์วัดความเร่งในโทรศัพท์อัจฉริยะ

2. นายสิทธิพงษ์ แรงสูงเนิน เลขทะเบียน  5562300029  หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง Determination of
    abnormal QTc and Silent Atrial Fibrillation by hybrid signal processing methods and
    improvement of HRV analysis in acute stroke

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th