ปริญญาเอก
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 5 คณะฯ กับ 1 โรงพยาบาล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

แผน 1.1 รับผู้จบการศึกษาปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับดีมาก ทำวิจัยอย่างเดียว 3 ปี
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร : 233,630 บาท

แผน 2.1 รับผู้จบการศึกษาปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร : 235,630 บาท

แผน 2.2 รับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้เกรด 3 มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร : 325,340 บาท

หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา
  1. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
  2. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ (Biomedical Signal Processing)
  3. ปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการยศาสตร์ (Human Factor in Engineering and Ergonomics)
  4. การจำลองทางสรีรวิทยาและวิศวกรรมทางการแพทย์ (Physiological & Medical Engineering Modeling)
 BiomechanicsBiomedical Signal ProcessingHuman Factor in Engineering & ErgonomicsPhysiological & Medical Engineering Modeling
คณะแกนหลักวิศวฯวิศวฯวิศวฯ + สหเวชฯ+ สาธารณสุขฯแพทย์ฯ
4 วิชาปรับพื้น (2 หน่วย/วิชา)

วิศวกรรมทางการแพทย์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา

3 วิชาบังคับ วิธีวิจัย 3 หน่วย, คณิตศาสตร์วิศวกรรมทางการแพทย์ 2 หน่วย, สัมมนา 1 หน่วย

แผนการศึกษาของหลักสูตร
 ป. เอก แผน 1.1ป. เอก แผน 2.1ป. เอก แผน 2.2
โครงสร้างหลักสูตรเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน  6 หน่วยกิต
บังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

เสริมพื้นฐาน  6 หน่วยกิต
บังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 18  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ปี 1 เทอม 1วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตบังคับ 6 หน่วยกิตบังคับ 6 หน่วยกิต
ปี 1 เทอม 2วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิชาเลือก 6  หน่วยกิตวิชาเลือก 9  หน่วยกิต
ปี 2 เทอม 1วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิชาเลือก 9  หน่วยกิต
ปี 2 เทอม 2วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ปี 3 เทอม 1วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปี 3 เทอม 2วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปี 4 เทอม 1--วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปี 4 เทอม 2--วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

แผนค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 ป. เอก แผน 1.1ป. เอก แผน 2.1ป. เอก แผน 2.2
ตลอดหลักสูตร    233,630 บาท235,630 บาท325,340 บาท
ภาคฤดูร้อน26,500 บาท26,500 บาท26,500 บาท
ปี 174,710 บาท59,710  บาท67,210  บาท
ปี 273,710 บาท74,710  บาท82,210  บาท
ปี 358,710 บาท74,710 บาท74,710 บาท
ปี 4--74,710 บาท
รายละเอียดหลักสูตร View PDF
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th